Vor­stand

Uta Grund­mann-Abonyi

Fir­ma
Grabo-Ser­vice e.K.
www.agentur-grabo.de

Bereich
PR & Mar­ke­ting, War­den­bur­ger Markt, AFN, War­den­burg-App

Tel.:
(0173) — 9424897

E‑Mail
u.grundmann-abonyi@wfv-wardenburg.de

Johan­na Holl­mann

Kas­sen­war­tin

Fir­ma
Die Kom­mu­ni­ka­ti­ons­de­si­gne­rin
www.die-kommunikationsdesignerin.de

Bereich
Weih­nachts­makt, Web­sei­ten­be­treu­ung, Tom­bo­la, War­den­burg-App

Tel.:
(0174) — 1013880

E‑Mail
kasse@wfv-wardenburg.de

Kat­rin Kru­se

Fir­ma
Hör­akus­tik & Augen­op­tik Busch War­den­burg OHG
www.busch-augenoptik.de

Bereich
Tom­bo­la, Netz­werk­tref­fen, Som­mer­fest, Weih­nachts­be­leuch­tung

Tel.:
(04407) — 20966

E‑Mail
k.kruse@wfv-wardenburg.de

Axel Rede­mann

Fir­ma
Hör­akus­tik & Augen­op­tik Busch War­den­burg OHG
www.busch-augenoptik.de

Bereich
Tom­bo­la,  Tech­nik

Tel.:
(04407) — 20966

E‑Mail
a.redemann@wfv-wardenburg.de

Chris­tia­ne Schüt­te

Fir­ma
Kine­sio­lo­gie am Til­ly­see
www.kinesiologie-am-tillysee.de

Schüt­te Fah­re­zug­bau GmbH
www.schuette-fahrzeugbau.de

Bereich
AFN, Semi­na­re

Tel.:
(04407) — 9138062

E‑Mail
c.schuette@wfv-wardenburg.de

Gui­do Gast

Fir­ma
OLB Bre­men

Bereich
Weih­nachts­be­leuch­tung, Tom­bo­la

E‑Mail
g.gast@wfv-wardenburg.de