Vor­stand

Johan­na Hollmann 

Fir­ma
Die Kommunikationsdesignerin
www.die-kommunikationsdesignerin.de

Bereich
Weih­nachts­maktTom­bo­la,  Kas­se, Website

Tel.:
(0174) — 1013880

E‑Mail
kasse@wfv-wardenburg.de

Axel Rede­mann

Fir­ma
Hör­akus­tik & Augen­op­tik Busch War­den­burg OHG
www.busch-augenoptik.de

Bereich
Tom­bo­la,  Tech­nik, Weih­nachts­be­leuch­tung, War­den­burg-App

Tel.:
(04407) — 20966

E‑Mail
a.redemann@wfv-wardenburg.de

Chris­tia­ne Schütte

Fir­ma
Kine­sio­lo­gie am Tillysee
www.kinesiologie-am-tillysee.de

Schüt­te Fah­re­zug­bau GmbH
www.schuette-fahrzeugbau.de

Bereich
AFN, Semi­na­re

Tel.:
(04407) — 9138062

E‑Mail
c.schuette@wfv-wardenburg.de

Kat­rin Kruse 

Fir­ma
Hör­akus­tik & Augen­op­tik Busch War­den­burg OHG
www.busch-augenoptik.de

Bereich
Tom­bo­la, Netz­werk­tref­fen, Som­mer­fest, Weih­nachts­be­leuch­tung

Tel.:
(04407) — 20966

E‑Mail
k.kruse@wfv-wardenburg.de

Uta Grund­mann-Abonyi

Fir­ma
Agen­tur GrAbo   &   Landkreis-Kurier
www.agentur-grabo.de   |   www.Landkreis-Kurier.de

Bereich
Pres­se & Mar­ke­ting, War­den­bur­ger Markt, AFN, Mit­glie­der­ak­qui­se, Web­sei­ten­pfle­ge & SEO

Tel.:
(0173) — 9424897

E‑Mail
u.grundmann-abonyi@wfv-wardenburg.de